Form Logo
 • You fill out this form to propose you to casting agency | Plotësoni këtë formular për t'ju propozuar që të bëheni pjesë e agjencisë

 • ENTER THE WORLD OF THE IMAGE

  PROFESSIONALS FOR PASSION
 • height, sizes etc. only for models / Gjatësia, permasat zike etj. Vetëm për modelet

 • function SvgDhtupload2(props) { return /* @__PURE__ */ react.createElement("svg", dhtupload_svg_extends({ width: 54, height: 47, xmlns: "http://www.w3.org/2000/svg" }, props), dhtupload_svg_path || (dhtupload_svg_path = /* @__PURE__ */ react.createElement("path", { d: "M40.213 10.172c1.897.21 3.68.738 5.35 1.58a15.748 15.748 0 0 1 4.374 3.242 15.065 15.065 0 0 1 2.951 4.533c.72 1.704 1.08 3.522 1.08 5.455 0 1.827-.28 3.654-.843 5.48-.562 1.828-1.379 3.47-2.45 4.929A13.39 13.39 0 0 1 46.669 39c-1.599.948-3.452 1.458-5.56 1.528H37.26a1.62 1.62 0 0 1-1.185-.5 1.62 1.62 0 0 1-.501-1.186c0-.457.167-.852.5-1.186.334-.334.73-.5 1.186-.5h3.848c1.44 0 2.75-.37 3.926-1.108a10.851 10.851 0 0 0 3.03-2.846 13.53 13.53 0 0 0 1.95-3.9 14.23 14.23 0 0 0 .686-4.321c0-1.582-.316-3.066-.949-4.454a11.623 11.623 0 0 0-2.582-3.636 12.857 12.857 0 0 0-3.742-2.478 11.054 11.054 0 0 0-4.48-.922l-1.212-.053-.37-1.159c-.878-2.81-2.292-4.998-4.242-6.562-1.95-1.563-4.594-2.345-7.932-2.345-2.108 0-4.005.36-5.692 1.08-1.686.72-3.136 1.722-4.348 3.005-1.212 1.282-2.143 2.81-2.793 4.585-.65 1.774-.975 3.68-.975 5.718h.053l.105 1.581-1.528.264c-1.863.316-3.444 1.317-4.744 3.004-1.3 1.686-1.95 3.584-1.95 5.692 0 2.39.8 4.462 2.398 6.219 1.599 1.757 3.488 2.635 5.666 2.635h4.849c.492 0 .896.167 1.212.5.316.335.474.73.474 1.187 0 .456-.158.852-.474 1.185-.316.334-.72.501-1.212.501h-4.849a10.08 10.08 0 0 1-4.374-.975 11.673 11.673 0 0 1-3.61-2.661 13.173 13.173 0 0 1-2.478-3.9A12.073 12.073 0 0 1 0 28.301c0-2.706.755-5.148 2.266-7.326 1.511-2.178 3.444-3.636 5.798-4.374.14-2.354.658-4.542 1.554-6.562.896-2.02 2.091-3.777 3.584-5.27 1.494-1.494 3.25-2.662 5.27-3.505C20.493.422 22.733 0 25.193 0c1.898 0 3.637.237 5.218.711 1.581.475 3.004 1.151 4.269 2.03a13.518 13.518 0 0 1 3.268 3.215 18.628 18.628 0 0 1 2.266 4.216Zm-11.964 13.44 6.22 6.85c.245.247.368.537.368.87 0 .334-.123.642-.369.923l-.421.263c-.211.246-.484.343-.817.29a1.544 1.544 0 0 1-.87-.448l-3.69-4.11v16.97c0 .492-.166.896-.5 1.212-.334.316-.729.474-1.186.474-.492 0-.896-.158-1.212-.474-.316-.316-.474-.72-.474-1.212V28.25l-3.584 4.005a1.544 1.544 0 0 1-.87.448.959.959 0 0 1-.87-.29l-.42-.264c-.247-.28-.37-.588-.37-.922 0-.334.123-.624.37-.87l6.113-6.746v-.052l.421-.422a.804.804 0 0 1 .396-.29c.158-.053.307-.079.448-.079.175 0 .333.026.474.079.14.053.281.15.422.29l.421.422v.052Z", fill: "none" }))); }
 • BECOME A MODEL

 • Management reserves the right to select the input required to own and sole discretion. / Keto te dhena jane te drejta te rezervuara subjekt i ligjit per privacine e te dhenave

 • TIRANA


  phone: +355 4452 2599 - gio.monte@giomontemodels.al

  Studi Production Booking&Casting.

  Rruga Musa Karapici rrudhë anësore Hoxha Tahsim
  Pazari i Ri - 1017 Tirana - ALBANIA

  www.giomontemodels.al

  MILANO

  Tel. +39 02 8995 2349
  20143 Milano – Ripa di Porta Ticinese, 39 - ITALIA
  www.giomontemodels.com

  PADOVA

  Tel. +39 049 5206 855
  35035 Padova località Mestrino – via m.polo, 33 - ITALIA
  www.giomontemodels.com

  TORONTO

  phone: +1 (289) 257-1100
  4- 6249 St. John St Niagara Falls - Ontario L2J 1C6 – CANADA
  canada.giomontemodels.com


 • Should be Empty: